Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 130 від 27.04.2011 р. Голові Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України п. Волзі В.О. щодо змін Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами

 

Голові

 Державної комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

Волзі В.О.

 

Копія: Державному Комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва

 

 

 

Вих. №  130

від 27.04. 2011р.

 

Щодо змін до Ліцензійних умов здійснення

переказу коштів небанківськими фінансовими установами

 


Шановний Василю Олекса
ндровичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ),  виконуючи свою статутну мету та представляючи  інтереси понад 100 членів висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було оприлюднено для громадського обговорення проект  розпорядження «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами, до Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи – юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ та до Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній» (далі – Проект змін до Ліцензійних умов).

Проаналізувавши положення зазначеного нормативного акту, ІнАУ вважає за необхідне висловити наступні зауваження та пропозиції та звертає Вашу увагу на те, що  окремі положення Проекту змін до Ліцензійних умов суперечать чинному законодавству України і створюють умови, що практично унеможливлюють діяльність суб’єктів ринку переказу коштів.

 

1. Вважаємо, що пп.5, 6, 7 п.8.1., які містяться в п.9.1. Проекту змін до Ліцензійних умов, фактично нівелюють правову обґрунтованість існування Ліцензії Держфінпослуг на здійснення переказу коштів небанківською фінансовою установою.

 

Відповідно до положень Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів» від 05.04.2001р. (із подальшими змінами і доповненнями) платіжна система повинна пройти відповідну процедуру легітимізації своєї діяльності (узгодження правил/реєстрацію договору/отримання дозволу та ін.) в Національному Банку України (далі - НБУ), а в подальшому – подавати  звітність до НБУ стосовно операцій з переказу коштів. Тобто функцію контролю за діяльністю платіжної системи здійснює НБУ (п.41.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів»). Таким чином відповідальність за невиконання приписів законодавства покладено на платіжну систему, яка з метою недопущення порушень законодавства (і подальших негативних наслідків таких порушень) здійснює ретельний контроль за операціями переказу коштів своїми членами. Таким чином, діяльність ліцензіата контролюється платіжною системою, членом якої він є, та НБУ. Виходячи з цього, Ліцензія не є дієвим інструментом контролю за ліцензіатом, а є лише додатковим бар’єром для входу на ринок послуг з переказу коштів.

Саме тому ліцензіат або повинен мати можливість здійснювати переказ коштів поза межами платіжної системи, тобто надавати послуги, що ліцензуються і контролюються Держфінпослуг, або зазначена Ліцензія (і, відповідно, контроль з боку Держфінпослуг) втрачають сенс, оскільки діяльність платіжних систем підконтрольна НБУ, який має повноваження щодо здійснення контролю за дотриманням членами платіжних систем нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення переказу коштів, встановлення і застосування до них відповідних заходів впливу (ч.1 ст. 42 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів»). При цьому Держфінпослуг нормами законодавства  аналогічні повноваження не надаються.

 

2. Проектом змін до Ліцензійних умов  (зокрема  п.9.1.) однією з підстав анулювання ліцензії на переказ коштів визначено «відсутність належним чином оформленого права про членство у ВПС або членство/участь у МПС» (пп. 5 п.8.1., що міститься в п.9.1.Проекту змін до Ліцензійних умов), а також «не відображення ліцензіатом у платіжній системі кожної операції переказу коштів кожного клієнта» (пп. 6 п.8.1., що міститься в п.9.1.Проекту змін до Ліцензійних умов), що не відповідає положенням Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів». Зокрема, у зазначеному Законі відсутня заборона здійснення переказу коштів небанківською фінансовою установою, яка має Ліцензію Держфінпослуг на переказ коштів, без використання засобів платіжної системи (тобто поза платіжною системою).

З огляду на це, вважаємо неприпустимим встановлення нормативним актом додаткових вимог до ліцензіата, які не обумовлені законодавчо та які звужують (обмежують) його права та пропонуємо вказані положення виключити із Проекту змін до Ліцензійних умов.

 

3. Проектом змін до Ліцензійних умов вводиться визначення розрахунково-касового обслуговування клієнтів - «здійснення ліцензіатом операцій, які пов’язані з прийняттям, переказом коштів клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі на підставі відповідного укладеного між ними договору та/або документу на переказ», яке не відповідає визначенню, що міститься у Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів». Вказаним законом визначено, розрахунково-касове обслуговування як «послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов'язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами».

Фактично, пропонованою редакцією Проекту змін до Ліцензійних умов здійснюється підміна понять, зокрема банку як суб’єкта надання послуг розрахунково-касового обслуговування на небанківську фінансову установу (в частині визначення «розрахунково-касового обслуговування»), що суперечить Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів».

 

Також зазначений пункт Проекту змін до Ліцензійних умов надає дозвіл здійснювати операції, віднесені  Законом України «Про банки і банківську діяльність» до банківських операцій, небанківським фінансовим установам. Таким чином, вказаний пункт суперечить ч.3 ст.47 зазначеного  Закону, яка визначає можливість здійснювати операції та угоди,  передбачені  ч.2 зазначеної  статті, юридичними особами – не банками – у порядку, визначеному законами України.

З огляду на те, що Ліцензійні умови як підзаконний нормативно-правовий акт не може встановлювати такий порядок, просимо вказаний пункт виключити з тексту Проекту змін до Ліцензійних умов. 

 

4. Звертаємо Вашу увагу на те, що Проектом змін до Ліцензійних умов передбачено право суб’єктів переказу коштів на підставі Ліцензії на переказ коштів здійснювати приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти в якості агента з розрахунків в розумінні Постанови НБУ №481 від 04.11.2010р., якою затверджено «Положення про електронні гроші в Україні» (далі – Постанова НБУ № 481).

Зазначеною  Постановою НБУ №481 визначені вимоги до систем електронних грошей. Банк-емітент електронних грошей зобов’язаний погодити з НБУ правила роботи системи електронних грошей (в тому числі, надати технічну довідку, якою чітко визначено порядок і способи взаємодії суб’єктів системи електронних грошей). Одночасно з цим, агент з розрахунків, який є небанківською фінансовою установою, що має ліцензію на переказ коштів згідно з вимогами Ліцензійних умов, зобов’язаний відображати кожну операцію переказу коштів кожного клієнта у платіжній системі. Враховуючи те, що :

1) платіжна організація платіжної системи, членом якої є ліцензіат, та емітент електронних грошей можуть бути різними особами,

2) технічна взаємодія суб’єктів системи електронних грошей і технічна взаємодія суб’єктів платіжної системи можуть бути двома різними самостійними технологіями, відображення однієї тієї ж самої інформації одночасно в яких є технічно ускладненим або не можливим,

3) передача інформації із платіжної системи в систему електронних грошей буде порушенням ліцензіатом (він же агент з розрахунків) умов конфіденційності (які завжди передбачені договором між членом платіжної системи і платіжною системою), і навпаки, умов конфіденційності щодо операцій з електронними грошима(що передбачені відповідними договорами між суб’єктами системи електронних грошей),

пп.6 п.8.1., що міститься в п.9.1. Проекту змін до Ліцензійних умов, унеможливлює діяльність такого суб’єкта як агента з розрахунків в розумінні Постанови НБУ № 481.

В зв’язку із цим вказані положення Проекту змін до Ліцензійних умов потребують приведення у відповідність до умов чинного законодавства.

 

5. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки» від 09.01.2007р. визначає основною стратегічною ціллю розвитку інформаційного суспільства в Україні державну підтримку нових «електронних» секторів економіки (торгівлі, надання фінансових і банківських послуг тощо).  Всупереч цьому,  ч. 2 п.3.1., що міститься в п.4.1. Проекту змін до Ліцензійних умов, встановлює вичерпний перелік місць і засобів для надання послуг переказу коштів, не враховуючи можливість розвитку технологій і появи нових засобів прийому платежів (для подальшого переказу). Зокрема, визначено такі місця провадження діяльності:

- за місцезнаходженням ліцензіата;

- за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів;

- через ПТКС.

Так, наприклад, діяльність агента з розрахунків в розумінні постанови НБУ № 481 буде постійним порушенням вказаної норми Ліцензійних умов, оскільки діяльність може провадитись через мережу Інтернет, мобільну мережу, тощо. Тобто діяльність агента з розрахунків буде здійснювати неможливо, оскільки вона буде порушенням законодавства.

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що пропоновані  зміни до Ліцензійних умов створюють юридичний бар’єр для входу на ринок платіжних послуг небанківських фінансових установ, а діяльність такого суб’єкта як агент з розрахунків (щодо електронних грошей) – фактично унеможливлюють. Просимо Вас при доопрацюванні даного Проекту Змін до Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами врахувати наведені зауваження і пропозиції.

 

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                         Т.В.Попова

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.