Iнтернет Асоцiацiя України   
Iнтернет
Асоцiацiя
України
  01025, Україна, м.Київ,
вул. О.Гончара, 15/3, офiс 22.  
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.org.ua
E-mail: dir [at] inau.org.ua

Правління ІнАУ схвалило «Меморандум щодо захисту неповнолітніх під час надання програмних послуг»

МЕМОРАНДУМ

ЩОДО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПРОГРАМНИХ ПОСЛУГ

 

Цей Меморандум є документом спільного регулювання та саморегулювання у сфері надання програмних послуг.

Меморандум не поширює свою дію на правила розміщення реклами, спонсорство або діяльність телевізійних магазинів.

Преамбула

Будучи переконаними в необхідності об'єднання зусиль Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада), суспільства, представників професійних громадських об'єднань, усіх учасників ринку програмних послуг в Україні щодо захисту неповнолітніх під час надання програмних послуг;

 

вважаючи, що свобода самовираження та інформації, яку закріплено в статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, є одним з важливих принципів демократичного суспільства та однією з основних умов його прогресу та розвитку кожної людини;

 

бажаючи розвивати принципи, які викладено в документах Ради Європи стосовно принципів захисту неповнолітніх під час надання програмних послуг і підтримуючи європейські традиції з вирішення суспільно важливих питань за допомогою саморегулювання та співрегулювання на національному рівні;

 

      враховуючи, що згідно Плану імплементації Угоди на 2014-2017 роки про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони, Україна здійснює імплементацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення та Директиви ЄС щодо аудіовізуальних медіа-послуг;

 

беручи до уваги прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі», яким виключаються положення щодо визначення статусу та засад діяльності Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, а також стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання,

 

на виконання Європейської конвенції про транскордонне телебачення, відповідно до статей 1, 39, 40, 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статей 13, 17, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Закону України «Про захист суспільної моралі» та Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про узгодження певних положень, визначених законами, підзаконними актами та адміністративними положеннями у державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіа,

 

Сторони домовилися дотримуватись таких правил розповсюдження програм або їх частин, які можуть зашкодити фізичному, розумовому або моральному розвитку неповнолітніх (далі - Програм):

             1.     Терміни Меморандуму вживаються у значеннях Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі».

 

             2.     Сторони вживають належних заходів для забезпечення того, щоб телевізійні програми не містили будь-яких елементів, здатних істотним чином зашкодити фізичному, розумовому або моральному розвитку неповнолітніх, зокрема містити порнографію чи безпідставне насилля.

 

             3.     На звернення іноземного телемовника або його уповноваженої особи, Національна рада здійснює офіційний моніторинг Програм, за результатами якого приймає рішення про можливість та умови розповсюдження Програм на території України відповідно до законодавства України та цього Меморандуму.

 

            4.     Трансляція або ретрансляція Програм на території України здійснюється:

       4.1.     Телерадіоорганізаціями походженням з країни Європейського Союзу, чи країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення - на підставі ліцензії або документу, який видано компетентним регулюючим органом цих країн, та іншими телерадіоорганізаціями, відповідно до законодавства України та її міжнародних угод.

       4.2.     Провайдерами програмної послуги, які отримали ліцензію Національної ради за умови дотримання відповідних рішень Національної ради про розповсюдження Програм та цього Меморандуму.

       4.3.              Іншими суб’єктами надання програмних послуг чи суб’єктами інформаційної діяльності, що приєдналися до цього Меморандуму.

 

            5.     Трансляція або ретрансляція Програм на території України здійснюється  за умови, що Сторони забезпечують неможливість  їх прослуховування або перегляду за звичайних обставин неповнолітніми, а саме:

 

       5.1.     Коли трансляцію чи ретрансляцію Програм в некодованій формі обмежено часом з 24.00 до 4.00 годин, якщо інше скорочення часу трансляції не передбачено органами місцевого самоврядування.

       5.2.     Або сигнал Програм заблокований таким чином, щоб його прийом став неможливим без пристрою декодування.

 

            6.     Додаткові зобов'язання Сторін під час надання програмних послуг:

 

       6.1.     При замовленні послуги доступу до Програм (укладені договору), суб’єкт господарювання зобов'язаний попередити споживача передбаченим законодавством України  способом про необхідність обмеження перегляду Програм неповнолітніми.

       6.2.     Інформування споживачів про можливість замовлення такої послуги здійснювати без включення у повідомлення відео- і звукових фрагментів Програм, будь-яких зображень і текстів, які можуть зашкодити фізичному, розумовому або моральному розвитку неповнолітніх.

       6.3.     Реклама послуг з доступу до Програм забороняється.

       6.4.     Не надавати послугу з доступу до Програм безкоштовно.

       6.5.     Суб'єкти, які надають програмні послуги, можуть вживати додаткових заходів щодо обмежень при ретрансляції Програм.

 

                                 7.         Цей Меморандум розроблений і підписаний представниками асоціацій,  запропонований для підписання і підтриманий суб’єктами господарювання, які ведуть господарську діяльність у сфері надання програмних послуг.