Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Резолюція З'їзду

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)


Резолюція XI З’їзду ІнАУ

від 26 лютого 2010 р.

 

26.02.2010 року відбулися XI Загальні Збори(З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

В роботі З’їзду взяли участь 37 делегатів, в тому числі 36 уповноважених представників компаній, які є Дійсними членами Асоціації, та 1 - від Асоційованого.

 

З’їзд відкрила Голова Правління ІнАУ Тетяна Попова.

 

 

Були заслухані:

1. Доповідь Голови Правління ІнАУ Тетяни Попової  зі звітом про роботу ІнАУ в 2009 р.

2. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань свободи слова Елліни Шнурко-Табакової про роботу комітету в 2009 р.

3. Доповідь секретаря Юридичного комітету ІнАУ Олесі Гудзь про роботу комітету в 2009 р.

4. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій Олександра Федієнко про роботу комітету в 2009 р.

5. Звіт Виконавчого директора ІнАУ Володимира Куковського про виконання бюджету ІнАУ за 2009 р.

6. Доповідь Голови Бюджетного комітету Тетяни Попової про проект бюджету ІнАУ на 2010 р.

7. Інформацію Голови Правління ІнАУ Тетяни Попової щодо пропозицій змін до Статуту ІнАУ.

8. Виступи членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2009 р.

 

 

Прийняті наступні рішення:

1.      Роботу Правління ІнАУ за 2009 рік визнати задовільною (відмінною).

2.      Прийняти звіт про виконання бюджету за 2009 рік.

3.      Прийняти проект бюджету на 2010 рік за основу.

4.      Внести зміни і доповнення до Статуту ІнАУ, зареєстрованого 21 грудня 2000 р. (із подальшими змінами і доповненнями  від 23.01.2001р., 06.10.2003р.,  14.06.2002р.,  30.01.2008р.) та викласти його в новій редакції, яку було затверджено Правлінням ІнАУ та винесено на розгляд Загальних Зборів (З’їзду) 26 лютого 2010 року, із врахуванням зауважень і пропозицій, висловлених та підтриманих Членами Асоціації на З’їзді. Зокрема, у Статті 8 нової редакції Статуту у назві слово З’ЇЗД написати із апострофом;  у пункті  8.7.  після слів «по п.п. 8.3.1. та 8.3.4. - двома  третинами голосів» доповнити словом «Дійсних»  і далі по тексту.

 

5.      Правлінню ІнАУ у 2010 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:

 

- докласти всіх зусиль щодо захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ринку телекомунікацій в справі протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, недопущенню порушень умов економічної конкуренції (зокрема, положень проекту Податкового кодексу України №2215 від 21.07.2009 стосовно повноважень органів місцевої влади встановлювати податки, щодо запобіганню необґрунтованим преференціям учасникам ринку при формуванні фонду універсальних послуг, тощо);

 

- посилити роботу над моніторингом та аналізом законопроектів, які мають суттєвий вплив на сферу ІКТ;

 

- розробити та впровадити при ІнАУ систему добровільної реєстрації ЗМІ,  пропагувати ідею та поширювати приєднання до Меморандуму щодо захисту свободи слова, активізувати роботу Комітету ІнАУ з питань свободи слова у напрямку захисту прав людини, гармонізації законодавства з нормами європейського права, участі у процесі розробки міжнародних стандартів регулювання нових медіа;

 

- посилити роботу щодо поширення впливу ІнАУ на сферу онлайн-послуг і контенту та на компанії, організації і установи, які представляють цю сферу;

 

- активізувати роботу над вдосконаленням законопроектів щодо громадських і фахових об‘єднань (зокрема № 4633 «Про громадські об'єднання», №3371 «Про громадські організації», № 4841

 «Про саморегулюючі організації», № 4841-1 «Про фахові саморегулівні і самоврядні об'єднання», тощо);

 

- взяти участь у роботі над законопроектом № 2049 по визначенню ринків та розподілу повноважень між НКРЗ та Державною адміністрацією зв‘язку України; сприяти закріпленню положень щодо дерегуляції ринку ІКТ (скорочення кількості  уповноважених контролюючих органів);

 

- ініціювати зміни до Закону України «Про захист суспільної моралі» та взяти активну участь у роботі над впровадженням цих змін;

 

- продовжити роботу над вдосконаленням чинного законодавства у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у напрямку приведення його до європейських зразків, забезпечення розвитку інформаційного суспільства з пріоритетом прав людини (зокрема, щодо впровадження тез Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг»  тощо);

 

- продовжити роботу щодо встановлення рівноправних та прозорих умов для всіх учасників ринку доступу до кабельної каналізації електрозв‘язку незалежно від форми власності, недопущенню монополізму та встановлення  необґрунтованих тарифів при використанні кабельної каналізації електрозв‘язку, включно з окремо виділеними місцями в будівлях та спорудах (зокрема, стосовно змін до законопроекту № 5333 щодо забезпечення доступу до кабельної каналізації зв‘язку  тощо);

 

- продовжити роботу щодо відвернення небезпеки монополізму в сегменті впровадження в Україні систем електронного цифрового підпису та електронного документообігу (зокрема, не допустити провадження суперечливих пропозицій законопроекту  №2582 від 18.11.2009 року  щодо порядку погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами  тощо);

 

- сприяти розробці законопроекту  «Про електронну комерцію», який відповідає потребам членів ІнАУ та європейським підходам на продаж і постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, а також здійсненні підприємницької діяльності  із застосуванням ІКТ;

 

- налагодити роботу у формуванні і розвитку законодавчої бази стосовно забезпечення електронних платежів;

 

- з огляду на застарілість та невідповідність поточного стану системи доменних реєстрацій в Україні сучасним потребам галузі телекомунікацій та сучасній міжнародній практиці сприяти

впровадженню в життя Концепції розвитку домену .UA (з урахуванням необхідних змін) та взяти участь у розробці на базі Концепції нової редакції Правил домену .UA та відповідних регуляторних та законодавчих актів; сприяти внесенню відповідних змін до законопроекту  №3460;

 

- активізувати роботу щодо законодавчого врегулювання питання про перехоплення телекомунікацій (зокрема, забезпечити доопрацювання законопроекту  №4042-1 та сприяти законопроекту його прийняттю);

 

- продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, забезпечення безпечнішого Інтернету, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України, недопущення незаконних вилучень обладнання та порушень прав третіх осіб (зокрема, сприяти впровадженню тез рекомендацій Ради Європи щодо «Керівних принципів співробітництва між правоохоронними органами та постачальниками послуг мережі Інтернет проти кіберзлочинності»), сприяти внесенню відповідних змін до ст. 301 Кримінального кодексу України;

 

-  підсилити активність в сфері законодавчого та регуляторного аналізу сфери телерадіомовлення, налагодити співпрацю з представниками Держтелерадіо України, Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також із професійними організаціями у сфері телебачення;

 

- активізувати взаємодію з організаціями колективного управління авторськими правами з метою формування взаємної зацікавленості учасників ринку у протидії піратству та формуванні цивілізованих відносин на ринку розповсюдження об’єктів авторського права, ініціювати визначення на законодавчому рівні поняття контент-провайдерів у вигляді змін до Законів  України «Про інформацію» та «Про авторське право та суміжні права»;

 

-  активізувати міжнародне співробітництво і співпрацю з міжнародними організаціями, профільними асоціаціями інших країн у сфері ІКТ та з Європейською комісією;

 

- розвивати взаємодію з громадськими організаціями та об‘єднаннями підприємств України щодо підтримки розвитку сфери ІКТ, свободи слова та захисту прав людини (зокрема, з УСПП, Незалежною асоціацією телерадіомовників та іншими організаціями); активізувати роботу зі співпраці з державними та недержавними організаціями, в тому числі шляхом підписання меморандумів та  протоколів про співпрацю;

 

- провести опитування членів ІнАУ та членів УМОТ щодо визначення  місця проведення щорічної  конференції ІнАУ- Дп «УкрМОТ».

 

 

6.      Згідно рейтингового голосування, затвердити наступний склад Правління ІнАУ на 2010 рік:

 

1. Борисов Борис (ТОВ «Колокол»)

2. Гарбуз Вадим (ТОВ «Воля-Кабель»)

3. Грищук Дмитро (ЗАТ «Індастріал Медіа Нетворк»)

4. Єлісєєв Олег ( ТОВ НВП «Те Нет»)

5. Комісарук Михайло ( ТОВ «УкрНет»)

6. Кравченко Вікторія (ПраТ «Топ НЕТ»)

7. Кульчицький Олександр (ТОВ «Телесистеми України»)

8. Ольшанський Олександр (ТОВ «Інтернет Інвест»)

9. Пєтухов Іван (ТОВ «Адамант»)

10. Попова Тетяна (ТОВ «Альфа Каунтер»)

11. Федієнко Олександр (ТОВ « IMC»)

12. Шнурко-Табакова Елліна (ТОВ «ICC»).

 

 

Резолюція XI З’їзду ІнАУ прийнята                                одноголосно

 

 

 

Головуючий                                                                          О.Ольшанський

 

Голова Секретаріату                                                               Е.Шнурко-Табакова

 

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.